mosen

Torpe mose

Torpe mose

Torpe mose

Torpe mose ikke en del af Holmegård mose lavningen, den flade omårde fra sidste istid, som har været dækket en en kæmpe stor lavvandet sø frem til stenalderen. Men der er mindre end 3 kilometer til den nordlige del af Holmegård mose og bå

Alligevel er mosen taget med her på hjemmesiden, fordi der er mange

Torpe mose ligger tæt på landevejen et par kilometer nord for Herlufmagle på Sydsjælland. En højderyg ved Tybjerg Lille Bakker adskiller mosen fra det ellers nærliggende moseområde i Holmegård mose. 
Mosen er omkranset af Torpe grøft, marker og skoven Tybjerg skov mod nord.
Under anden verdenskrig blev der skrabet et tyndt tørv til fremstilling af briketter.
Hele mosen er privatejet af flere forskellige lodsejere. Der foregår intensiv jagt i mosen og der er bygget adskillige jagttårne.
Mosen blev fredet i 1989. Fredningen bestemmer, at mosen ikke må afvandes eller opdyrkes og heller ikke beplantes yderligere. Men mosen er også sikret på en række andre områder som, at der ikke må tilføres spildevand, gødskes og sprøjtes, ligesom bebyggelse ikke er tilladt. Myndighederne sikres ifølge fredningen mulighed for at lave naturpleje i mosen.

Efter fredningen er der foregået en stærk tilgroning og den har derfor mistet en del af sin tiltrækning som ynglelokalitet for vadefugle.

Derfor udarbejdede Næstved kommune i 2013 en plejeplan og indkaldte fredningsnævnet med henblik på at etablere forskellige plejeinitiativer som f.eks. høstslæt og kreaturafgræsning. Lodsejerne modsatte sig dette på grund af jagtinteresser, men kommunen har dog mulighed for begrænset naturpleje. 

Det fredede område for plejeplanforslaget domineres af næringsfattig eng på kalkrig bund (Habitatnatur 6410 - Tidvis våd eng) og mindre områder med rigkær (Habitatnatur 7230 - Rigkær). Naturtyperne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 som mose.
Den næringsfattige eng på kalkrig bund er sjælden, fordi den har været egnet til at omlægge til kultureng og græsmark. I tilfældet Torpe mose er det formentlig de store vandstandssvingninger og vanskelige drænforhold, der har forhindret en omlægning. Vegetationen på næringsfattig eng er præget af den næringsfattige jordbund, men artsrigdommen kan variere meget. Den kalkrige undertype i Torpe mose er artsrig.

Adgang til mosen er fra Torpevej, hvor man drejer til venstre ad Torpe Mosevej. Vejen fører frem til mosen, hvor den drejer skarpt til højre, lidt efter svinget er der adgang til mose. En sti fører gennem en lille skov og direkte ud til mosen. Der er ikke anlagt stier i mosen. Adgang til mosen er i henhold til ”Kapitel 10. Offentlighedens adgang til naturen” Der er således fri adgang på de uopdyrkede arealer på mosen og i skoven kun på stien.


Torpe Mose fik aldrig den nødvendige pleje. Af Kjeld Hansen

Plejeplan for Torpe Mose

Fredningskendelse 1989

Fredninger.dk om Torpe Mose

Fugleognatur om Torpe Mose

 Forside

 Blog

 Mosen
   Højmosen
   Porsmosen
   Gødstrup Engsø
   Torpe Mose
  
Broksø Enge

 Tilstand

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosenmosen


Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside