Velkommen til hjemmesiden om Holmegård mose

Denne hjemmesides formål er at udbrede kendskabet til Holmegård mose og de omkringliggende moser og lavbundsområder.

Højmosen

Udsigt henover højmosen med Tue-Kæruld i forgrunden og nyligt udsprugne birk i baggrunden. Maj 2022.


Bloggen

Frivillig naturpleje lørdag den 4. maj 2024 kl. 10. Læs mere her! .

Denne hjemmesides formål er at udbrede kendskabet til Holmegård mose, Porsmosen og Gødstrup sø. Disse tre store naturområder er beliggende på et lavtliggende område, der bliver gennemløbet af Susåen, i Sydsjælland lidt nord for Næstved. Holmegård Mose er Sjællands største højmose, som er dannet efter flere tusind års vækst af sphagnum. Højmosen indeholder store botaniske seværdigheder, et meget rigt og enestående dyreliv, endvidere indeholder mosen store mængder arkæologiske rester fra den tidlige stenalder og maglemosetiden. Porsmosen er en stor eng og moseområde med et rigt fugleliv, som især i forår og efterår besøges af store mængder trækfugle. Gødstrup sø, tidligere betegnet som Gødstrup Enghave, er en stor åben sø med et rigt fugleliv, både i yngletiden og i træktiden. Naturområdernes tilstand er efter mange års tørvegravning, kvælstofforurening fra især svinebestande, systematisk dræning, ande- og fasanopdræt til jagt og skovbrug og landbrug blevet forringet betydeligt. Naturgenopretningen i Gødstrup Engsø i 2002 og fredningen i 2004 af Holmegaard mose, begge på foranledning af DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING har givet håb om nye tider for naturen. Desværre er nogle af skaderne uoprettelige og flere trusler, som f.eks. kvælstofforureningen, truer fortsat mosens eksistens på længere sigt. Heldigvis er der stadig gemt store naturværdier i naturområderne, og man kan opleve et både rigt og spændende plante- og dyreliv i områderne. De tre store naturområder er alle privatejet af Holmegårds Gods, Gisselfeld Kloster, Broksø Gods og af en række store og små lodsejere. Adgang til områderne foregår i henhold til reglerne som gælder for færdsel i privatejet skove og på færdsel på uopdyrkede arealer i henhold til naturbeskyttelsesloven. Hvilket i praksis betyder at der er offentlig adgang på hele moseområdet.Holmegård Mose på Facebook: Klik her!

Aktuelle sommerfoto fra mosen:

1. En højmosespecialist Hvid Næbfrø - 2. Foranderlig Blåfugl - 3. Kongebregne i knop

Flere foto fra mosen - se topmenu