Holmegaard mose

 Forside

Fensmark skov set fra højmosen

Udsigt til Fensmark skov fra højmosen- juli 2020


Frø   Velkommen til hjemmesiden om Holmegård mose     
Reel oplysning om mosen       

Denne hjemmesides formål er at udbrede kendskabet til Holmegård mose, Porsmosen og Gødstrup sø. Disse tre store naturområder er beliggende på et lavtliggende område, der bliver gennemløbet af Susåen, i Sydsjælland lidt nord for Næstved. Holmegård Mose er Sjællands største højmose, som er dannet efter flere tusind års vækst af sphagnum. Højmosen indeholder store botaniske seværdigheder, et meget rigt og enestående dyreliv, endvidere indeholder mosen store mængder arkæologiske rester fra den tidlige stenalder og maglemosetiden. Porsmosen er et stort eng og mose-område med et rigt fugleliv, som især i forår og efterår besøges af store mængder trækfugle. Gødstrup sø, tidligere betegnet som Gødstrup Enghave, er en stor åben sø med et rigt fugleliv, både i yngletiden og i træktiden.

Naturområdernes tilstand er efter mange års tørvegravning, kvælstofforurening fra især svinebestande, systematisk dræning, ande- og fasanopdræt til jagt og intensiv skovbrug og landbrug blevet forringet betydeligt. Naturgenopretningen i Gødstrup Engsø i 2002 og fredningen i 2004 af Holmegaard mose, begge på foranledning af DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING har givet håb om nye tider for naturen. Desværre er nogle af skaderne uoprettelige og flere trusler, som f.eks. kvælstofforureningen, truer fortsat mosens eksistens på længere sigt.

Heldigvis er der stadig gemt store naturværdier i naturområderne, og man kan opleve et både rigt og spændende plante- og dyreliv i områderne.

De tre store naturområder er alle privatejet af Holmegårds Gods, Gisselfeld Kloster, Broksø Gods og af en række store og små lodsejere.
Adgang til områderne foregår i henhold til reglerne som gælder for færdsel i privatejet skove og på færdsel på uopdyrkede arealer i henhold til naturbeskyttelsesloven. Hvilket i praksis betyder at der er offentlig adgang på hele moseområdet.

- Hvis du har en Facebook profil kan du besøge "Holmegård Mose" Facebook-gruppen: Klik her!

- Nyt på hjemmesiden

- Om denne hjemmeside


Naturguiden fra Holmegårds mose

NYT!  

Naturguiden fra Holmegårds mose:

Prøv den nye guide - Klik her!
   Foto fra guiden


 Blog

 Mosen

 Tilstand

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen
mosen

Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside